تخته های هوشمند

تخته های هوشمند

بازار ها و مشتریان هدف

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی میتوان نیاز هایی را در اصناف مختلف سنجید که به

تخته های هوشمند

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی میتوان نیاز هایی را در اصناف مختلف سنجید که به ...
جرات میتوان گفت در گذشته از دانستن این نیاز ها غافل بودیم یکی از این مشاغل مدارس و اموزشگاه ها میباشند. در واقع نیاز به وسیله ایی که بتوان کار تدریس را علی رغم تسهیل جذاب نیز نماید به شدت حس میگردد ( این نکته یاداوری میگردد که اسان شدن تدریس در کنار جذابیت کاری بس دشوار میباشد ) مخصوصا اینکه با تغییر نسل و تطابق پذیری این اشخاص با اینترنت و روش های مدرن و فناوری های نوین ، مدارس را ناگزیر به این مسیر سوق میدهد و صد البته هرچقدر دیرتر این نیاز و تغییر را بپذیرند از غافله رقابت عقب خواهند افتاد.

مشخصات