آیینه پرو مجازی در مجتمع تجاری پارامیس

آیینه پرو مجازی در مجتمع تجاری پارامیس

آیینه پرو مجازی در مجتمع تجاری پارامیس

آیینه پرو مجازی در مجتمع تجاری پارامیس

آیینه مجازی

این محصول در پاساژ پارامیس نزدیک دریاچه چیتگر مورد استفاده قرار گرفت ؛ که صرفا جهت استایل کردن لباس بر روی مانکن فرضی ( طبق سایز کاربر ) بود ، اما به مرور زمان تکامل گردید و تبدیل به یک فروشنده حرفه ایی در پاساژهای لباس فروشی شده است.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://hoorcube.com/portfo/smart-mirror-paramis/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://hoorcube.com/portfo/smart-mirror-paramis/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://hoorcube.com/portfo/smart-mirror-paramis/