آیینه پرو مجازی در نمایشگاه صنعت مد و پوشاک استان مرکزی

آیینه پرو مجازی در نمایشگاه صنعت مد و پوشاک استان مرکزی

آیینه پرو مجازی در نمایشگاه صنعت مد و پوشاک استان مرکزی

آیینه پرو مجازی در نمایشگاه صنعت مد و پوشاک استان مرکزی

آینه های مجازی

به در خواست یکی از طراحان و فروشندگان لباس ، برای رونمایی از ایینه های پرو مجازی ، در نمایشگاه استان مرکزی حضور بهم رسانیده که ایینه ها از استقبال گرمی نیز برخوردار گردیدند.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://hoorcube.com/portfo/smart-mirror-markazi/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://hoorcube.com/portfo/smart-mirror-markazi/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://hoorcube.com/portfo/smart-mirror-markazi/