نمایشگر سه بعدی ( هولوگرافیک ) چهاروجهی ایونت هنری لواسان تهران

نمایشگر سه بعدی ( هولوگرافیک ) چهاروجهی ایونت هنری لواسان تهران

نمایشگر سه بعدی ( هولوگرافیک ) چهاروجهی ایونت هنری لواسان تهران

نمایشگر سه بعدی ( هولوگرافیک ) چهاروجهی ایونت هنری لواسان تهران

نمایشگر سه بعدی

برای نمایش اثار هنری که به شدت ارزشمند هستند و از قیمت بالایی نیز برخوردارند ، از شرکت هور برای پرزنت مجسمه های طراحی شده دعوت به عمل آمد که برای این مهم از نمایشگر های چهاروجهی برای درک بهتر استفاده گردید و محتوی داخل آن هم با کیفیت فول اچ دی و با دقت بافت های مجسمه ، طراحی شده تا حس واقعی بودن را به حد کمال برساند.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://hoorcube.com/portfo/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://hoorcube.com/portfo/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://hoorcube.com/portfo/%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/